بسم الله الرحمن الرحيم

 

Khutba Jummah

 

HADHRAT AMIR’UL MUMINEEN MUHYI-UD-DIN

 

Munir Ahmad Azim


30 Août 2013 ~

(22 Shawwal 1434 Hijri)

 

 

(Résumé Khutba)

 

Après ki li fine souhaite « Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatouhou » à tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le monde – en mentionnant bane l’Iles avoisinants, l’Inde, Kerala, Trinidad et Tobago etc.Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) fine commence so Khutba avec Tashahhud, Tauz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine dire:

 

Avant ki mo vine lors mo Khutba Jummah azordi, li bon mo mette bane membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam au courant dans ki bassesses bane Ahmadis et zot bane Mullahs fine rentrer. Longtemps bane Ahmadis ti pé trouve sa bien ridicule kan zot ti pé tende bane les zot musulmans ki pas croire dans Hazrat Massih Maoud (as) dire lors li, ki li ene menteur, li fume l’opium, li malade et même zot fine alle pli loin pou dire ki Hazrat Massih Maoud (as) fine mort dans toilette, Naouzobillah min zaalik!

 

Zot ti pé dire ki sa bane dimounes là c’est bane ki Kattar, grand l’ennemie de Hazrat Massih Maoud (as). Ti pé écrire beaucoup livres, pamphlets pour faire l’humanité entier pour pas croire dans sa bane soi-disant Mullahs là, parski zot pas reflecté aucaine l’enseignement Islamique, ni zot bane dimounes ki comprend le Quran Shareef et mette en pratique séki le Saint Prophète (saws) fine enseigner.

 

Azordi, ki sa bane Ahmadis là et zot bane Mullahs pé faire zot-même, dans bane pays kot zot conné ki ena pé accepté sa humble serviteur ki Allah (swt) fine envoyé, pé persécute zot et pé cause toute sorte mensonges lors moi pour empêche sa bane dimounes là croire dans sa vérité divine là, et pé faire bane chercheurs de vérité dans Jamaat Ahmadiyya même peur, pé présente Khalifa comme ene bol’homme loulou ki pou mette zot dehors dans Jamaat et zot pour ena ene “fearful destiny” – couma dire Khalifa ki fine gagne patente juge la foi de sak dimoune. Kot le Jamaat Ul Sahih Al Islam pé faire progrès spirituelle dans n’importe ki pays ou n’importe ki l’endroit, zot pé faire dézordre.

 

Ici même à Maurice ena ene frère de la foi Islamique ki pas ene Ahmadi et li reste dans le sud du pays, li pé faire bane recherche et fine essaye étudié et même suivre quelques les autres sectes dans l’Islam mais li pas fine satisfait façon ki zot pé pratique l’Islam et li pas d’accord avec sa bane innovations ki pé mette en pratique dans l’Islam. Li fine délaisse sa bane sectes islamique là et ena environ 2 mois li fine alle lors Youtube et par la grâce d’Allah li fine guette mo bane discours lors vidéo et à travers sa li fine en contacte régulier avec nous website et li fine écrire moi aussi. Mais en même temps li fine faire beaucoup de duah avec Allah (swt) pou conné vraiment si mo véridique, si mo ene envoyé d’Allah et par la grâce d’Allah, Allah (swt) fine accepté so duah à cause de so sincérité ki li pé cherche la vérité et li fine faire ene très joli rêve.

 

Li trouvé clairement dans so rêve ki li ti pé view ene de mo bane discours lors Youtube kan nek ene coup ene kikaine ki zamais li fine trouver avant fine apparaite devant li.

 

Nous frère là écrire (en so propre mots) : « Dimun la ti p eclairer, so figir ti p klater.. lizier kuma diament, etc.. », et ensuite li dire ki sa dimoune là fine donne li ene boute papier kot lors là fine écrire (à propos de moi) :

 

« He is not lying » (Li pas pé cause menti).

 

Alors kan li fine fer sa rêve là, li fine essaye contacter quelques camarades Ahmadi ki li conné et li fine cause moi avec zot. Alors sa bane soi-disant Ahmadis là fine dire li ki mo malade mentalement. Kan li fine envoye moi so email pour explique moi tous sa là, li fine un peu hésité. Li fine penser ki sa pou choque moi.

 

Par la grâce d’Allah, sa pas choque moi ditout. Dépi création les ciels et la terre kan Allah (swt) fine envoye l’homme lors la terre et en même temps Li fine envoye So serviteur choisi. Lire dans le Quran Shareef, et dire dans ki place dans Quran kot ene Messager fine vini dépi kot Allah (swt) ki tous dimounes fine accepter li, li fine marche lors tapis velours (c’est-à-dire, sans aucaine difficultés, sans aucaine épreuves) ?

 

Tous Messagers ki fine vini fine gagne persécutions et toute sortes kalité titre zot fine gagner kan zot amène l’homme vers l’unicité d’Allah. Zot fine dire sa bane Messagers là fou, sorcier, menteur, commette l’adultère etc. – la liste là trop longue. Lire le Quran Shareef ou va trouver, Insha-Allah.

 

Maintenant mo demande sa bane Ahmadis ki pé dire ki mo malade, vine de l’avant et montré le monde entier ki mo malade mentalement ; produire n’importe ki document docteur, ou certificat mental ki fine certifié ki mo malade mentalement. Kan Munir Ahmad Azim ti travail pour Jamaat Ahmadiyya en l’année 1987-2000 et fine établir le Jamaat Ahmadiyya dans l’Ile de la Réunion, Mayotte, Seychelles, et dans Rodrigues, amène beaucoup de « lost souls in the fold of the Jamaat Ahmadiyya » kot zot 4ème Khalifa même fine dire dans so bane lettres ki li ti pé envoye moi, kan mo ti pé envoye li le rapport de Tabligh et fine nomme moi « full pledge missionary » l’heure là mo pas ti malade mentalement, mo ti bien et en l’année 2000 le 4ème Khalifa même mentionne l’excellent travail ki mo fine faire dans Seychelles kot Jamaat Kenyan ti gagne sa responsabilité là mais ki zot fine fail et Maurice ki fine gagne sa l’honneur là.

 

Li mentionne sa officiellement dans Jalsa Salana 2000, guette vidéo Jalsa Salana 2000 discours bilan, zot va trouver, ki sanlà ti malade sa l’époque là – feu 4ème Khalifa ou moi. L’heure là dans tous Masjeeds Ahmadiyya ti pé invite moi pou vine faire discours lors tabligh dans bane l’îles. Zot pas ti trouvé ki mo ti malade mentalement. Azordi kan Allah donne moi révélation et inspiration divine et élève moi comme So humble serviteur et messager de sa siècle là, parski bane Ahmadis fine prend Khalifa comme zot idole et fine piétine l’enseignement Ahmadiyyat en bas zot lipié, l’enseignement du Quran Shareef, de Hazrat Muhammad (saws) et de Hazrat Massih Maoud (as) fine vine en poussière. Zot fine perdi sa bénédictions là et maintenant ki zot bizin dire ? Zot couvert la vérité avec mensonge. Et mo dire sa frère là, avec duah ki li fine faire Allah fine montré ene grand signe, Alhamdulillah. Le Créateur de l’Univers avec ki ene jour li ena pour alle rende compte, alors faudé pas li mette séki Allah (swt) fine montré li et li croire séki créature pé dire li. Sa li pou très grave si arrivé parole créature pou détourne li de la vérité prend le dessus lors so lécoeur au lieu de vision, de révélation ki Allah fine montré li à travers So anges kot Allah pé montré li clairement ki mo pas pé cause menti dans mo bane proclamations ki mo fine fer au nom d’Allah kan Allah fine envoye moi comme So Élu de sa siècle là.

 

Pose bane Juifs et Chrétiens ene question, demande zot eski Islam ene vrai religion, le Saint Prophète Muhammad (saws) ki li même le plus grand prophète, eski li vrai et ki ou penser lors bane versets du Quran Shareef, alors eski ou pou gagne ene réponse positif avec zot ? Si zot dire, oui ki tous vrai ki faire zot pas musulmans azordi ?

 

Bane l’ennemies de l’Islam et de Hazrat Muhammad (saws) jamais zot pour cause de bien pou l’Islam et nous bien-aimé prophète (saws). Parski si zot accepter ki l’Islam c’est la vraie religion, bé zot ti bizin trouve zot dans la religion de l’Islam.

 

Donc, bane Ahmadis ki pé dire mo malade mentalement, vine de l’avant si vraiment séki zot pé dire li vrai ou si zot bane ki ena Taqwa dans zot lécoeur, montré le monde ki vraiment mo malade et ki mo ena plusieurs péchés coumsa capave retire bane ki fine rentre dans mo Jamaat capave sorti et sappé avec ene dimoune ki malade.

 

Sa zot pas pou dire ki zot fine mette moi en dehors dans Jamaat à cause ki Allah pé cause avec moi. Zot pas dire ki zot fine mette moi endehors de mo travail et ki zot pas fine paye moi et ni fine donne moi mo bane temps l’années de service. Zot cause ex-Gratia ! Mo pas bizin ex-Gratia, mo bizin la sueur ki mo fine travail et couma la loi Maurice fine appliqué et surtout couma l’Islam fine enseigner ki avant ki ene travailleur so la sueur sec, bizin paye li so salaire.

 

Bane ki fine cokain dans Jamaat (Ahmadiyya) encore dans Jamaat. Péna l’enquête lors là. Séki Allah pé donne révélation fine mette dehors et dire malade. Mo pé attane sa bane défenseur Khalifa là et zot Amir, Mullahs avec lipié ferme, Insha-Allah.

 

Ene vrai serviteur d’Allah li pas peur li, pour lutter avec bane Zaalims, Munaafiq. Allah So serviteur li ene lion d’Allah kot tous bane bourriques sauvé. Vini, vini, vine de l’avant. Azordi jour ena toutes sortes kalités moyens dans sa siècle là pour sorti contre moi et réfute tout séki mo fine dire et séki mo fine écrire ki trouve lors nous website (Jamaat Ul Sahih Al Islam). Insha-Allah, pas sauvé couma bane bourriques si vraiment séki zot pé dire li vrai. Laisse le monde et bane chercheurs de vérité trouvé ki sanlà malade mentalement ou ene menteur, moi ou soi zot ? Et laisse le monde trouvé avec ki sanlà Allah (swt) été – moi et le Jamaat ki Li (Allah) fine élévé ou sois zot, bane Ahmadi avec zot bane soi-disant Amir, Mullahs et zot bane ti copains dans Londres.

 

Vini mo attane zot, Insha-Allah. Ene Jihad ki pas bizin ratté sa. Insha-Allah.

 

Maintenant mo vine lors le vif de mo Khutba Jummah :

 

Alhamdulillah, mo pé contigne avec deuxième partie de mo Khutba Jummah ki mo ti commencé la semaine dernière. Donc, nous trouver couma la pudeur ena bien so valaire, couma l’or et li extrêmement important. Sa li bien illustré dans Quran Shareef, à travers anecdote de Hazrat Moussa (as) et bane jeunes filles ki li fine aidé kot li fine alle faire zot bane zanimo boire.

 

Kan Hazrat Moussa (as) ti exile li de so pays natal (l’Egypte), li fine arrive à l’endroit près d’ene pui kot li fine réposer enba ene pié. Ti ena plusieurs fermiers ki ti pé fer zot bane zanimo boire autour de sa sel place d’eau de sa la région là. Ti ena aussi deux jeunes filles ki ti reste à l’ écart avec zot bane moutons et zot bane chèvres. Personne pas ti pé prend zot compte. Hazrat Moussa (as) fine intrigué par sa, et fine alors demande zot kifaire zot ti pé reste à l’écart. Zot fine réponne li ki tanque ki sa bane missiés pas pou aller, alors zot pas pou gagne zot tour pou fer zot bane zanimo boire. Zot pas ti ozé présente zot devant sa bane zommes là et alors zot ti pé attane ki sa bane là aller pou capave fer zot bane zanimo boire. C’est alors ki Hazrat Moussa (as) fine propose zot so l’aide et fine amène zot bane troupeau vers sa place d’eau là. Après sa, li fine retire li dans l’ombre so pié encore ene fois.

 

Bane tifilles ki li fine aidé là ti bien reconnaissant envers li pou sa aide ki li fine apporte zot là. Kan zot fine rentre la caze kot zot, zot fine raconte sa à zot papa, ki ti dans l’âge. Ene d’entre sa bane tifille là fine même conseille so papa pou employe Hazrat Moussa (as) parski li ti honnête. Alors à cause ti ena zis bane tifilles dans so la caze, alors zot ti pé bizin ene zomme honnête et fort pou aide zot dans zot travaille. Papa là fine délègue ene de so bane tifilles pour invite Hazrat Moussa (as) kot zot. Alors tifille là fine alle seule. Quran Shareef fine dire ki li ti rempli de chasteté, li ti timide et ti pé tremblé. Pou décrire so l’attitude, le Quran Shareef fine dire : « Li ti pé marche d’ene façon rempli de chasteté ». Li clair ki so démarche ti pé réhausse so beauté.

 

Et kan Hazrat Moussa (as) fine alle à la rencontre de sa bane tifilles là zot papa, alors li fine propose Hazrat Moussa (as) pou marié ene de so bane tifilles si li accepter pou travaille pou li pendant huit ans et li envie, li capave choisir pou fer encore deux ans, kot après li pou libre pou prend so famille et alle kot li envie. A cause li ti déjà dans l’âge, papa là fine penser ki li pas pou vivre plisse ki huit à dix ans et ki li pou inconvenable pou permette ene étranger, malgré ki li honnête pou reste près avec zot (so bane tifilles) après so la mort. Sa anecdote là renferme beaucoup de leçons pour nous. Allah fine explique le sens de la pudeur et de la chasteté de façon très claire en évoquant l’exemple de sa bane tifilles là, kot ene parmi zot fine vine finalement madame de Hazrat Moussa (as) kan li fine accepter avec plaisir proposition de sa vié papa là.

 

Chasteté et pudeur complète l’homme et la femme. Bane zommes ena zot façon pou préserve zot et la femme aussi. Sakaine ena so façon pou préserve li. Zot démarche li quelques peu différent surtout concernant zot physiques différents, mais zot façon pou comporte zot, zot l’état morale et même spirituelle bizin conformer à l’exigence de l’Islam. Par contre, ena bane dimounes ki dire ki zot modernes et ki imite le sexe opposé. De ce fait, ene madame li comporte li et habille li couma ene zomme et vice-versa. Le monde fine vine à l’envers mais li pas choquant parski dans le livre de bane Hadiths par Abu Dawood, Hazrat Abdullah ibn Abbas fine rapporté ki le Saint Prophète (saws) fine envoye bane malédictions lors bane femmes ki oulé ressembler à bane zommes et aussi lors bane zommes ki oulé ressembler à bane les autres zommes et aussi lors bane zommes ki oulé ressembler à bane femmes. Dans l’époque du Saint Prophète (saws) bane telle kitchoses pas ti existé dans la société. Mais toutefois sa li le cas azordi jours. Sa prouvé ki le Saint Prophète (saws) ti recevoir connaissance de l’avenir de nous société à travers bane révélations divines. Li fine même décrire sa en détail couma dire li pé trouve sa avec so propre lizié. Par exemple, li fine dire ki bane madames pou habille couma bane zommes et pou adopté zot bane manières et zot bane façons pou comporte zot, et ki zot (c’est-à-dire, bane madames) pou montré zot supériorité. Zot pou rode zot liberté soi-disant à cause zot pé vive dans ene l’époque moderne. Sa l’esprit de modernité là, bane zommes aussi pou ena même l’opinion, surtout bane zommes ki pou content imite bane femmes. C’est ene fait aujourd’hui ki nous distingue avec difficulté bane zommes de bane femmes. Sa vision là, le Saint Prophète (saws) ti fini gagne sa à l’époque.

 

Sa bane filles et sa bane garçons ki adopté mode de vie du sexe opposé ena certainement ene défayance dans zot bane l’intentions. L’immoralité li étroitement liée à sa genre de comportement là. En vérité, azordi jours ena certain tifilles et garçons ki oulé copié, imite tous saki zot trouvé dans collège et l’université.

 

Hazrat Abdullah bin Umar (ra) fine rapporté ki le Saint Prophète (saws) fine dire : « Celui ki imite ene l’autre nation et adopté so bane manières de vivre pou vine finalement couma li. » (Abou Dawood). Sa signifié premièrement, ki en imitant l’apparence d’ene l’autre nation, li pé renié so propre identité parski so lé cœur et so l’esprit fine liés à sa l’autre nation là. Et deuxième, li pou vine couma zot parski li mette en pratique bane pratiques non-islamiques et li suivre manière de vivre de bane Non-Musulmans. So relation avec Allah li coupée au profit de bane Non-Musulmans ki mal-intentionné.

 

Hazrat Muhammad (saws) ti pé invoque malédiction lors bane tels comportements et, en même temps, li ti pé fer duah ki Allah préserve nous de sa maladie là. Li triste pou trouvé ki certaines filles et garçons Ahmadis ena ene l’attirance pour sa genre l’habillement là et zot laisse zot attirer et sa l’attirance là pé grandi de jour en jour pou imite bane tifilles et garçons non-Ahmadi. Bane les autres détails dans bane Hadiths tel ki la mode cheveux couma bosse chameau montré ki le Saint Prophète (saws) fine fini trouve sa bane visions là depuis longtemps. Nous trouve ene l’autre l’exemple de pudeur dans sa Hadith suivant là ki rapporté par Hazrat Anas (ra), de retour d’ene expédition:

 

Hazrat Safiyya (ra) ti assizé derrière le prophète (saws) lors ene chameau kan ene coup sa chameau là fine saayé et fine jette zot par terre. Hazrat Abu Talha (ra) fine vine vite vite pou aide le prophète (saws) mais Hazrat Muhammad (saws) fine dire li : « Respé pour moi et mo l’honneur c’est très bien. Mais kan ena ene accident, bizin aide bane madames en premier. »

 

Sa prouvé ki degré Hazrat Muhammad (saws) ti ena respé pour bane madames. Hazrat Abu Talha (ra) fine alors couvert so figuire et fine jette ene drap lors Hazrat Safiyya avant amène li dans ene l’endroit en sécurité. (Bukhari)

 

De plus la pudeur li démontré par certains les autres disciples et sa ti très appréciée par le Saint Prophète (saws). Fine rapporté ki Hazrat Usman (ra) ti ena beaucoup Sharam (Haya) kot li pas ti pé laisse même so mollé paraite.

 

Donc la pudeur li ene bijou pour bane zommes et aussi pour bane femmes. Et li étroitement liée avec l’apparence physique de sa deux là et zot bane comportements dans la société. Si le cœur pur, alors sa pureté là pou reflecté lors figuire et pou transforme le corps physique, morale et spirituelle de sa dimoune là d’ene telle façon ki li pou en accord avec bane volontés d’Allah, parski Allah Li Pur et oulé ki l’homme aussi li vine pur à tout niveau de so l’existence et sa, ziska so dernier souffle lors la terre, Insha-Allah, Ameen.